ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Van der Meulen Kantoormeubelen BV

Artikel 1. Algemeen.

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, met daarbij ook de daaropvolgende levering zijn de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing. Door aanvaarding van deze condities aanvaardt de wederpartij, hierna te noemen koper, deze condities met gelijktijdige buitenwerkstelling van voorwaarden van koper / inkoper.
 2. Wijzigingen ten opzichte van onderhavige voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Van der Meulen Kantoormeubelen BV.
 4. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk van kracht bij een bestelling of opdracht via de website / webshop. Deze Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk kunt u hier downloaden en/of in zien:
  https://sys.keurmerk.info/Resources/Voorwaarden.pdf/nl
 5. We doen onze uiterste best om zo secuur mogelijk te zijn, echter kunnen er wel eens fouten gemaakt worden. En daarom: Prijswijzigingen en kennelijke zet- of drukfouten voorbehouden. Hierbij behoudt Van der Meulen Kantoormeubelen BV zich het recht voor om gedane orders te annuleren wanneer er door menselijke, of onvoorziene technische fout, een order geplaatst is die niet uitgeleverd kan worden. Denk hierbij aan foutieve prijzen, foutieve configuraties, ontoereikende voorraden, en eventuele andere onvoorziene fouten en zaken. Uiteraard krijg je je eventueel betaalde geld per omgaande weer terug.

Artikel 2. Offerte.

 1. Aanbiedingen en offertes uitgebracht door Van der Meulen Kantoormeubelen BV zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen en offertes uitgebracht door Van der Meulen Kantoormeubelen BV zijn slechts bindend als dit uitdrukkelijk vermeld wordt.

Artikel 3. Levering.

 1. Leveringstermijnen gaan in op de dag dat de order door Van der Meulen Kantoormeubelen BV wordt bevestigd.
 2. De levering vindt plaats op de locatie opgenomen in de overeenkomst.
 3. Opgegeven levertijden en termijnen, kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.
 4. Alle (on)kosten die door Van der Meulen Kantoormeubelen BV worden gemaakt ten behoeve van de koper / inkoper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Kredietwaardigheid.

 1. Van der Meulen Kantoormeubelen BV is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper / inkoper, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot levering overgegaan zal worden.

Artikel 5. Betaling.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen plaats te vinden voor of op de dag van levering. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, compensaties of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn worden betaald, zal koper, zonder dat enige in gebreke stelling nodig is,
  over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn dat koper in gebreke was.
 3. Ingeval van niet dan wel te late betaling komen naast de wettelijke handelsrente alle kosten, zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke kosten, verbonden aan de invordering door een derde, voor rekening van de koper.
 4. De koper wordt geacht onze facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen 8 (acht) dagen schriftelijk bezwaren heeft aangevoerd.
 5. Indien de koper met nakoming van enig betalingsverplichting in gebreke blijft, heeft Van der Meulen Kantoormeubelen BV het recht om alle verdere leveranties op te schorten, totdat de betaling is ontvangen. Van der Meulen Kantoormeubelen BV is niet verplicht om genoegen te nemen met het stellen van zekerheid.

Artikel 6. Gebreken.

 1. Bij de levering van nieuwe goederen, (dus niet bij levering van gebruikte zaken, gebruikte zaken worden altijd geleverd as it is), dient de koper direct na het ontvangen van deze zaken tot controle over te gaan. Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient het te worden aangetekend op de pakbon en/of factuur en dienen deze gebreken onmiddellijk ter kennis van Van der Meulen Kantoormeubelen BV te worden gesteld.
 2. Als onder art. 6.1 genoemde defecten niet aangetekend kunnen worden dient de koper Van der Meulen Kantoormeubelen BV binnen 24 uur na levering van de zaken op de hoogte te stellen, gelijk koper verplicht is Van der Meulen Kantoormeubelen BV hiervan onmiddellijk schriftelijk te bevestigen.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
 4. Overige klachten, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Van der Meulen Kantoormeubelen BV te worden gemeld.

Artikel 7. Garantie.

 1. In beginsel wordt er een garantie verleend van 24 maanden, ingaand na levering van de goederen.
 2. Koper / inkoper dient binnen 8 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk te kennen geven welk gebrek geconstateerd wordt.
 3. De garantieverplichting van Van der Meulen Kantoormeubelen BV blijft te allen tijde beperkt tot het naar keuze van Van der Meulen Kantoormeubelen BV aanvullen, vervangen of repareren, zonder dat Van der Meulen Kantoormeubelen BV gehouden zal zijn tot enige vergoeding(schade), van welke aard dan ook.
 4. Indien er bij gebruikte geleverde goederen door Van der Meulen Kantoormeubelen BV geconstateerd wordt dat producten niet meer leverbaar zijn, zal er door Van der Meulen Kantoormeubelen BV een passend alternatief worden voorgesteld, zulks ten beoordeling van Van der Meulen Kantoormeubelen BV.
 5. De garantietermijn zal niet opnieuw gaan lopen bij vervanging en of herstel van de goederen.
 6. Garantie vervalt indien door Van der Meulen Kantoormeubelen BV geconstateerd wordt, zulks ter beoordeling van Van der Meulen Kantoormeubelen BV, dat de koper / inkoper de door Van der Meulen Kantoormeubelen BV geleverde goederen niet op de wijze heeft gebruikt waar Van der Meulen Kantoormeubelen BV redelijkerwijze van uit heeft mogen gaan. Reparatie, vervanging (van onderdelen) en soortgelijke handelingen door anderen dan Van der Meulen Kantoormeubelen BV of daartoe door Van der Meulen Kantoormeubelen BV aangewezen of gemachtigde personen, doen de mogelijke aanspraak op garantie door koper / inkoper vervallen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Van der Meulen Kantoormeubelen BV, totdat de door koper verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 2. Indien Van der Meulen Kantoormeubelen BV ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu (lange hand) levert, dan zal de vordering van Van der Meulen Kantoormeubelen BV op de koper terzake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de koper aan Van der Meulen Kantoormeubelen BV verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van Van der Meulen Kantoormeubelen BV.
 3. Voor de teruggehaalde zaken ontvangt de koper van Van der Meulen Kantoormeubelen BV een creditfactuur die door de koper mag worden verrekend met de uitstaande vordering van Van der Meulen Kantoormeubelen BV.
 4. Van der Meulen Kantoormeubelen BV is gerechtigd zoveel zaken van de koper terug te halen totdat met de bedoelde onderhandse verkoop dan wel openbare verkoop van teruggehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van Van der Meulen Kantoormeubelen BV inclusief kosten, (wettelijke handels) rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.

Artikel 9. Annulering en Ontbinding.

 1. Annulering en/of ontbinding door de koper is slechts mogelijk indien Van der Meulen Kantoormeubelen BV daarmee instemt. Hierbij oordeelt Van der Meulen Kantoormeubelen BV of er enige vergoeding verschuldigd zal zijn.
 2. De koper / inkoper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering / ontbinding en vrijwaart Van der Meulen Kantoormeubelen BV tegen aanspraken en kosten voor het afwenden hiervan.

Artikel 10. Geschillen.

 1. Alle geschillen en vorderingen welken tussen Van der Meulen Kantoormeubelen BV en koper mochten ontstaan worden in eerste instantie, voorzover wettelijke bepalingen niet anders mochten bepalen, berecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Betaalmogelijkheden bij Van der Meulen Kantoormeubelen

KvK 75217953 BTW Nummer NL860191795B01